Brand Image

Jaky je p?íběh va?í zna?ky?

Jaky je vá? p?íslib? Pro? by ve vás měli klienti vě?it?

Na tyto otázky byste si měli odpovědět, pokud máte svoji firmu nebo právě budujete novou, proto?e va?e publikum se dozajista bude na tyto otázky ptát. Zna?ka je spojení v?ech element?, kterymi se va?e firma prezentuje a tím vytvá?í dojem na va?e potenciální klienty. Ani? by si to uvědomovali, va?i mo?ní zákaznici cítí, ?e va?e zna?ka je pro ně správnou nebo naopak nesprávnou volbou. My vám m??eme pomoci utvo?it jejich dojem ve vá? prospěch.

V Evocreative vě?íme, ?e zna?ka je úst?edním prvkem ka?dé spole?nosti. Bez silné zna?ky nebudou mít va?e reklamní snahy tak intenzivní dopad a také by mohly úplně selhat.

Branding vám nabízí nejen mo?nost vytvo?it vámi po?adovany dojem na va?e publikum, ale také vám umo?ňuje vyrazně se odli?it od va?ich p?ímych a nep?ímych konkurent?. Pamatujte, ?e my, jako spot?ebitelé, jsme neustále bombardováni informacemi o tisících zna?ek. Jak bude va?e firma vy?nívat z davu?

My jsme si v?ech těchto fakt? vědomi, a proto věnujeme speciální pozornost vytvá?ení zna?ky. Zjistíme v?e o va?em podnikáni. Co děláte? Pro? děláte to, co děláte? V?echny získané poznatky shromá?díme a prezentujeme va?emu publiku takovym zp?sobem, aby si vás zapamatovalo a bylo schopno vás rozpoznat od va?í konkurence na trhu.

Více informací o procesu a o tom, co je v na?í práci zahrnuto najdete v sekci FAQ (pouze v angli?tině) anebo nás p?ímo kontaktujte.

Ingredience úspě?né zna?ky

Slova

Vá? slogan, motto, obsah webové stránky nebo bro?ury, obsah na va?ich sociálních sítích, zp?sob jakym zaměstnanci mluví o va?í firmě. V?echny tyto aspekty jsou nesmírně d?le?ité, proto?e s sebou nesou zprávu. Tato zpráva by měla byt srozumitelná a konzistentní. Podobně jako dirigent vám pomáháme zorganizovat p?ípravy, najit místo a adresáty pro va?i zprávu, a poté ji i doru?it.

Obrazovy materiál

Obrazovy materiál zahrnuje va?e logo, barvy, grafika, fonty. V?echny tyto prvky utvá?í jednotnou p?edstavu o va?í zna?ce v myslích zákazník?. Podobně jako va?e zpráva, i obrazové materiály musí byt konzistentní ve v?ech va?ich materiálech a ve v?ech prostorech va?í spole?nosti. Na?ím úkolem je vytvo?it silny a lehce rozpoznatelny koncept, aby vás va?i diváci rychle, spolehlivě a bez potí?í rozeznali od konkurence.

Vysledek

Tyto dvě ingredience dohromady vytvá?í ur?ity dojem. Tento dojem je to, co pomáhá va?im klient?m definovat va?í zna?ku a ?asto je také d?vodem pro? lidé up?ednostní va?i firmu p?ed stovkami tisíc ostatních alternativ.

Slu?by které nabízíme

Získání informací o zna?ce

Za?neme pokládáním otázek, proto?e chceme sly?et v?e, co m??ete o své zna?ce ?íci. D?vod, pro? děláte to, co děláte a vá? p?íslib zákazník?m.

 

V?dal?í fázi analyzujeme aktuální podmínky na trhu a va?i p?ímou i nep?ímou konkurenci. Poté se podíváme na va?e zákazníky – zjistíme, co se jim líbí a co naopak nelíbí v?závislosti na tom, jaké mají o?ekávání o va?em produktu nebo slu?bě.

Strategie

V?této fázi navrhneme, co si myslíme, ?e je nejlep?í pro va?i zna?ku na základě získanych informací. Soust?edíme se na stanovení pozice zna?ky na trhu a v?myslích ve?ejnosti. Ur?íme charakter va?í zprávy a obrazovych materiál? tak, aby pomohli vytvo?it speciální místo a hodnotu v?myslích zákazník? va?í cílové skupiny.

 

Stanovíme rovně? detaily zna?ky (jméno, logo, barvy, atd.), ur?íme její jedine?nost, podobnost s?konkuren?ními zna?kami a najdeme d?vody pro? koupit a pou?ívat právě va?í specifickou zna?ku. Na konci této fáze byste měli vědět:

 

  • Kdo je va?e zna?ka?
  • Pro? na va?í zna?ce zále?í?
  • Pro? je va?e zna?ka odli?ná?
  • Pro? by publikum mělo vě?it va?í zna?ce?

Realizace

V?rámci této fáze aplikujeme v?e, co jsme v?p?edchozích fázích zjistili. Orientujeme se podle novych poznatk? k?vytvo?ení p?sobivych materiál?, které budou propagovat va?i zna?ku.

 

K?vyslednym produkt?m pat?í jak kancelá?ské a reklamní ti?těné materiály, tak online digitální komponenty. Na?ím cílem je p?edstavit va?emu publiku sjednoceny a zapamatovatelny obraz, ktery srozumitelně vypráví p?íběh va?í zna?ky.

Líbí se Vám co vidíte?
Kontaktujte nás úvodní konzultace zdarma

Website Maintenance

We are currently processing to some maintenance on the website for few of hours. Therefore, it's possible that some functionalities do not work properly.

西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看