Digitální Marketing

Nabízíme ?irokou ?kálu slu?eb p?ímo pod jednou st?echou v na?í kancelá?i v Praze. Od grafického designu, online marketingu a? k plánování akcí. To co děláme nejlépe, je otevíraní komunika?ních kanál?, zvy?ování náv?těvnosti va?í stránky a zviditelňování va?eho podnikáni pro to správné publikum … A děláme to s obrovskym potě?ením!

Co děláme?

Vytvá?íme a realizujeme online marketingové a komer?ní iniciativy za ú?elem zvy?ení p?íjm? a vynosnosti; získání novych zákazník?; posílení zákaznické loajality a r?stu celo?ivotních zákaznickych hodnot. To v?e děláme, abychom zlep?ili celkovy zákaznicky dojem a pro?itek z produkt?/slu?eb na?ich klient?. Na?e agentura nastavuje a monitoruje klí?ové ukazatele vykonnosti ke zvy?ení p?íjm? a zisku. Také se staráme o ka?dodenní hledání novych marketingovych mo?ností, v?etně plánování a implementování placenych kampaní, které zahrnují rozpo?tovy management, analyzování efektivity a vykonnosti a optimalizaci. Na?e plány digitálního marketingu zahrnují následující slu?by:

Analyza Icon

Analyza

Nabízíme vám kompletní analyzu va?ich webovych stránek, ale i webovych stránek a online strategií va?ich konkurent?, co? vám dává skvělou vyhodu, proto?e budeme schopni identifikovat silné a slabé body oponent? a pou?it se z nich. Je tu mnoho aspekt?, které zde musíme zvá?it: jazyk, místo podnikaní, pr?měrny věk zákazníka, pohlaví, povolání, atd. Po d?kladné analyze va?eho podnikání, konkurent? a va?í pozice na trhu identifikujeme nejvíce relevantní klí?ová slova a upravíme va?í webovou stránku, abychom z ní dostali co mo?ná nejvíce.

On-Page faktory Icon

On-Page faktory

Na?ím cílem je p?izp?sobit ka?dou ?ást webovych stránek tak, aby korespondovala s po?adavky internetového vyhledáva?e, a aby měla obsah a nástroje k podpo?ení va?ich obchodních ambic. Tato strategie adresuje faktory, které mají efekt na va?e webové stránky a jejich vysledky p?i internetovém vyhledávání. P?íklady stránkové optimalizace zahrnují vlastní HTML kód, meta tagy, umístění klí?ovych slov a hustotu klí?ovych slov.

Optimalizace Pro Vyhledáva?e Icon

Optimalizace Pro Vyhledáva?e

Optimalizace pro webové vyhledáva?e je proces zviditelnění webové stránky p?i p?irozeném (neplaceném) internetovém vyhledávání. Obecně vzato, ?ím d?íve (nebo ?ím vy?e je va?e stránka umístěna ve vysledcích hledání) a ?ím ?astěji se stránka objeví v seznamu vysledk?, tím více u?ivatel?, kte?í pou?ívají vyhledáva?, ji nav?tíví.

Marketingovy ??um“ Icon

Marketingovy ??um“

Podílíme se na interakci mezi zákazníky a u?ivateli produkt? a slu?eb, která umocňuje nebo pozměňuje p?vodní marketingové sdělení. Tato emoce, energie, vzru?ení nebo o?ekávání o produktu nebo slu?bě m??e byt pozitivní i negativní. Jednotlivé osoby jsou v sociálním prost?edí více d?věryhodné ne? ziskové organizace, které prosazují pouze své zájmy p?i diskusích o produktech a slu?bách. Je dokázáno, ?e osobní komunikace mezi zákazníky je efektivněj?í ne? reklamní snahy, jednodu?e ?e?eno, lide dají na to, co ?íká jejich rodina, jejich p?átele a jejich známí. Nicméně největ?í dopad mají tyto dvě praktiky – reklama a osobni doporu?ení – kombinované dohromady.

Online ?lánky Icon

Online ?lánky

Psaní a zve?ejňování PR ?lánk? pomáhá budovat va?í pověst, zvy?uje mno?ství náv?těvník? na stránkách a p?itahuje lidi, kte?í stojí o va?e slu?by. Online PR a tvo?ení a distribuce tzv. ?link bait‘ odkaz? je vybornym zdrojem zpětnych relevantních odkaz? na va?e stránky; funguje to tak, ze cizí stránka zve?ejní ?lánek nebo odkaz na va?i stránku z d?vodu kvalitního obsahu a ne kv?li finan?ní odměně. Tato strategie je pova?ována za velice vyhodnou pro optimalizaci webového vyhledáva?e.

Lokální marketing Icon

Lokální marketing

P?i internetovém vyhledávání jsou stále nejlep?ími faktory pro hodnocení signály z Google Places, platforma GoogleMyBusiness a geoloka?ní kódy uvnit? va?í webové stránky. Mnoho strategií zamě?enych p?ímo na obsah webovych stránek se sna?í adresovat celonárodní publikum, ale někdy se objeví p?íle?itosti generovat kvalitní a zajímavy ?komunitní‘ obsah.

Zpětné odkazy Icon

Zpětné odkazy

Evocreative se stará o zvy?ení mno?ství a kvality zpětnych odkazu na va?e webové stránky. Webové adresá?e jsou seznamy odkaz? na webové stránky, které jsou rozt?íděné do kategorií, a my se soust?edíme také na tyto stránky, abychom získali lep?í pozici, v jaké vás vnímá vá? zákazník a také lep?í viditelnost zna?ky online.

PPC Management Icon

PPC Management

Ná? PPC management vám umo?ní p?ístup k va?im klient?m pomocí online placené reklamy. Jedná se o vynikající doplňkovou strategii k optimalizaci webového vyhledáva?e, proto?e poskytuje okam?ité a mě?itelné vysledky a umo?ňuje vám objevit se na ostatních relevantních webovych stránkách.

Vyhody

Byt mezi top 10 na Google

První vyhodu najdeme p?i hledání na internetu. P?i pr?měrném po?tu hledání na první stránce vysledk? v Google (kolem 10 000 hledání za měsíc) by znamenalo zachycení pouhého jednoho procenta těchto vysledk? navy?ení va?í klientely o 100 novych zákazník? – tedy p?i tom nejhor?ím scéná?i.

Optimalizace webového vyhledávání zahrnuje správné u?ívání ?iroké ?kály nástroj? v?etně hledání klí?ovych slov, stránkové optimalizace a vytvá?ení zpětnych odkaz?, se záměrem vám pomoci dosáhnout vyhodněj?ího hodnocení p?i vyhledávání na Google.

Pouze pokud správně a pravidelně spravujete svoji stránku, jste schopni si udr?et své vysoké hodnocení p?i webovém vyhledávání. Tato správa je kontinuální proces, ktery neustále optimalizuje webovou stránku, aby z?stala o krok p?ed va?í konkurencí. Va?e p?ítomnost na první stránce vysledk? hledání na Google vám p?inese skvělé vyhody pro va?e online obchodní aktivity a zlep?í image va?í zna?ky.

Vět?ina internetovych u?ivatel?, kte?í něco hledají, zvolí hledání v Google, aby na?li produkt nebo slu?bu, kterou pot?ebují. ?ím ni??í je ?íslo náv?těvník? va?í stránky, tím ni??í je samoz?ejmě po?et kupujících. Tak to chodí v jakémkoliv jiném reklamním médiu. ?ím více lidí vás najde, tím vět?í máte ?ance na získání novych klient?, kte?í budou vyu?ívat va?e slu?by nebo kupovat va?e produkty.

V?echny vyhody

Pro? byste měli zahájit digitální marketingovou kampaň

  • Více mo?ností pro va?e podnikání
  • Zvy?ené p?íjmy a více ?ancí pro roz?í?ení va?í firmy
  • Budování va?í reputace jako seriózního hrá?e na trhu
  • Optimální reklamní náklady z?vedoucí pozice online
  • Dobry zp?sob jak se odli?it od konkurence
  • Skvělá viditelnost v?o?ích va?ich potenciálních klient?
  • Reklama s?dlouhodobym ú?inkem

Měsí?ní plán a ceny

Starter Pro Premium
Analyza: vá? web, konkurence, vá? trh a publikum
úpravy na webu: revize obsahu, optimalizace kódování
SEO Google a Seznam: hlavní klí?ová slova 3 5 7
Optimalizace klí?ovych slov 5 15 20
Google Business & Firmy CZ
P?íchozí zpětné odkazy 30 70 100
Komentá?e na blogu 3 5 10
Za?azení XML sí?ové mapy do Google
Za?azení sí?ové mapy do Yahoo/Bing
PR ?lánky a publikace ve specializovanych médiích 1 3 5
Obchodní databáze 3 5 10
Měsí?ní zprávy
Komentá?e na fórech 5 10
Tiskové zprávy 3 5
Odkazy na sociálních sítích 3
6-ti měsí?ní plán Cena na vy?ádání
Ro?ní plán Cena na vy?ádání

Líbí se Vám co vidíte?
Kontaktujte nás úvodní konzultace zdarma

Website Maintenance

We are currently processing to some maintenance on the website for few of hours. Therefore, it's possible that some functionalities do not work properly.

西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看