Na?e Reference

Lance Baird portrait

Feedback

Lance Baird, Vice President

Václav Sochor portrait

Ovocny světozor

Václav Sochor, Provozní Mana?er

Evocreative pro nás vytvo?ili webovou stránku a postupem ?asu také optimalizovanou verzi této stránky pro mobilní telefony a tablety. Byli jsme velice spokojeni s prací tymu Evocreative. Webová stránka p?esně naplnila na?e o?ekávání – snadno se pou?ívá nejen pro na?e zákazníky, ale i pro nás, proto?e administrativní systém stránky je jednoduchy a rychly. Tym Evocreative bral v?dy v potaz na?e po?adavky, rychle na ně reagoval a intuitivně je zapracovával do celého konceptu. Doporu?ujeme slu?by Evocreative!

Jay Ternavan portrait

JayWay

Jay Ternavan, ?editel

Spolupracuji s Evocreative od doby, kdy jsem p?ed ?ty?mi lety zalo?il svoji firmu. Byli a jsou nedílnou sou?ástí úspěchu na?í spole?nosti a neumím si p?edstavit, ?e bychom spolupracovali s jinou agenturou. Poprvé jsem je oslovil s úkolem vytvo?it webovou stránku pro na?i firmu, s kterou jsem byl velmi spokojeny, a která stále dostává vynikající kritiku od na?ich klient?. Jejich zpětná vazba se nej?astěji pozastavuje nad jednoduchostí navigace a atraktivitou stránky. S Evocreative se vyborně vychází a poskytují excelentní komunikaci.

Během let byla na?e stránka po celou dobu vylep?ována změnami vedoucími k lep?í p?ehlednosti a ovladatelnosti. V posledních dvou letech nám Evocreative pomohli s online marketingovou kampaní, která nám v té době p?inesla vyborné vysledky. Vět?ina na?ich klient? p?ichází právě od tohoto zdroje, co? zap?í?inilo vyznamny nár?st na?ich prodej?/tr?eb.

Mohu v?ele doporu?it Evocreative pro ka?dého, kdo hledá partnera pro rozvoj webovych stránek a online marketing, nebo? dostanete vynikající slu?by za dobré peníze. Mít jednoho partnera, ktery se postará o v?echny tyto slu?by, rozhodně zjednodu?í ?ivot.

Silvia Bu?niaková portrait

British Chamber of Commerce

Silvia Bu?niaková, Náměstkyně ?editele

Ji? dlouho spolupracujeme s firmou Evocreative, která také byla ?lenem Britské obchodní komory. Mnoho let nám pomáhali s designem na?eho ?asopisu Focus a také s pozvánkami, bannery, reklamami a dal?ími materiály. Fernando a jeho tym byly velmi p?íjemní, spolehliví a v?dy rychle odpovídali na na?e po?adavky. Svymi nápady také p?ispívali k vyvoji ?asopisu a dal?ích materiál? a jejich ceny byly velice rozumné. S jejich prací jsme byli spokojeni a ur?itě bych je v?em doporu?ila.

Petra Daliborová portrait

Marriott

Petra Daliborová, Marketing & PR Mana?er

Kontaktovala jsem Evocreative díky kvalitní práci, kterou pro nás odvedli v hotelu Aria. P?ed mym p?íchodem u? dělali několik materiál? pro hotel Marriott, ale se mnou navrhovali ná? newsletter a s vysledky jsme byli velmi spokojeni. Ná? novy newsletter vypadá skvěle a systém se velice lehce pou?ívá. Tym Evocreative byl velice pozorny k na?im pot?ebám, dob?e komunikoval a práci doru?il v?dy na ?as.

Martin Howlings portrait

Expats

Martin Howlings, ?editel

Fernand?v tym na nás udělal dojem rychlym zpracováním v?ech projekt?, o které jsme jej po?ádali, p?edev?ím v kontextu na?eho Survival Guide projektu, je? vy?adoval kreativní reklamní p?edlohy pro několik r?znych klient?. Fernando je p?átelsky profesionál, na kterého je spolehnuti a tě?íme se na dal?í budoucí spolupráci s ním a jeho tymem.

Caleb Eldred portrait

Capital Coast Partners

Caleb Eldred, Hlavni maklé?

V Evocreative nám pomohli s image a s internetovou aktivitou jedné z na?ich luxusních nemovitostí v Praze 1 a s vysledky jsme byli velice spokojeni. Byli jsme spokojeni natolik, ?e nyní pracují na webovych stránkách celé na?í spole?nosti. Zku?eny a schopny tym programátor? a designér? je velice spolehlivy a plní své úkoly v?as. Rozsah jejich slu?eb, od budování zna?ky a? po digitální marketing, je v?e, co jsme pot?ebovali ke spu?tění na?ich minulych i budoucích projekt?.

Kate?ina Jedli?ková portrait

Paris Hotel

Kate?ina Jedli?ková, ?editelka Sales & Marketing

Na?e webová stránka sarah-bernhardt.cz získala velice vyhodnou pozici v hodnocení internetovych vyhledáva?? hned v několika kategoriích. Pouze během dvou tydn? jsme se dostali od ??ádná webová stránka‘ a? k první pozici na Googlu v klí?ovych frázích jako ?luxusní restaurace Praha‘, a to v angli?tině i v ?e?tině.

Steve Rappaport portrait

LinkAmerika

Steve Rappaport, Vlastník

Evocreative pro nás udělali několik grafickych projekt?, v?etně několika cedulí, log a reklamních materiál?. V?echny tyto práce byly perfektně p?ipraveny a já byl velice spokojen s vysledky. Doporu?il bych Evocreative na 100%.

Ing. Jan Banout PhD. portrait

Czech University of Life Sciences Prague

Ing. Jan Banout PhD., Zástupce ?editele pro mezinárodni vztahy

Se spoluprácí s Evocreative máme vyborné zku?enosti. Vysoce si ceníme jejich grafické práce, profesionálního p?ístupu a rychlé a flexibilní komunikace během projektu webové stránky Eurasia2.

Líbí se Vám co vidíte?
Kontaktujte nás úvodní konzultace zdarma

Website Maintenance

We are currently processing to some maintenance on the website for few of hours. Therefore, it's possible that some functionalities do not work properly.

西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看