Ná? Tym

O Nás

Jsme kreativní agentura, která poskytuje plny servis v oblastech brand image, tvorby webovych stránek a online marketingu. Od na?eho zalo?ení v roce 2004 jsme pomohli mnoha firmám a organizacím v ?eské Republice i ve světě k tomu, aby dosáhli svych komunika?ních cíl? v globálním mě?ítku. Ná? mezinárodní tym je mixem kreativního a technického talentu, ktery je opravdu zanícen do své práce. Jak ?íká na?e motto, jsme rozhodnuti pomoci na?im klient?m vytvo?it, vyvíjet se a uspět.

Rádi necháváme na?í práci mluvit za nás. V na?em portfoliu naleznete ukázky na?í tv?r?í ?innosti. Podívat se m??ete na několik p?ípadovych studií, které podrobněj?í uká?ou, jak konkrétně na?im klient?m pomáháme.

Pro konzultaci zdarma nás kdykoliv kontaktujte.

Fernando Davila

Fernando Davila

Vykonny kreativní ?editel

Fernando p?iletěl z USA, aby zalo?il Evocreative u? p?ed více ne? deseti lety. Dohlí?í na ka?dodenní chod firmy a také je zapojen v kreativním procesu ka?dého projektu. Nando je p?vodem z Peru, promoval ale na univerzitě v USA s titulem v oboru Reklama a Propagace. P?edtím ne? p?ijel do Prahy, pracoval jako kreativní ?editel pro několik spole?ností na Floridě. Ve volném ?ase hraje na perkuse pro několik kapel v Praze nebo dělá r?zné boardové sporty.

Luká? Jindra

Luká? Jindra

Project Manager

Luká? za?al svou kariéru jako copywriter se smyslem pro design a estetiku, ale také se soft skills v managementu a zna?nymi technickymi znalostmi ze svych studií a zku?eností s robotikou a softwarovym in?enyrstvím. V posledních 3 letech vede kreativní tymy jako projektovy mana?er v oblasti mobilních aplikací a webovém vyvoji. Spoléhá na rozvoj silného vztahu s klienty a zároveň na originalitu produktu.

Kate?ina Vrzalíková

Kate?ina Vrzalíková

Office / Social Media Manager

Kate?ina je královna na?í kancelá?e. Jako?to Office & Community Manager se stará o ná? tym, aby odvedl nejlep?í práci a o klienty, aby byli spokojeni. Je také certifikovany specialista na Digitální Marketing specializující se na marketingové startupy, SaaS firmy a B2B. Zbo?ňuje copywriting, testování novych postup?, vizuální vyjád?ení, vedení kurz? o sociálních sítích a ?ísla (obzvlá?? pokud zna?í dobré vysledky v jejích kampaních). Potkat ji m??ete ve vzduchu s padákem, p?i pití skvělé kávy v atypickych kavárnách, na jejích cestách po světě nebo na vodě p?i wakeboardingu. Ale po vět?inu ?asu ji naleznete za po?íta?em s kou?ící hlavou.

Tom Dionisi

Tom Dionisi

Graphic Designer & UX Specialist

Tom je na?e eso v rukávu. Je to velice talentovany graficky designér, UX specialista a front-end developer. Vyjime?nym ho ?iní i jeho osobnost. Pokud zrovna nedělá on-line svět hez?ím, vyrá?í do reálného světa na nová místa a na sklenici dobrého piva.

Andres Santillan

Andres Santillan

Full Stack Developer

Andres se narodil v Argentině, vyr?stal ve Spojenych Státech a v?dy měl vá?eň pro po?íta?e. První práce ho dovedla a? do Microsoft Access, kde se nau?il základy programování a struktury databází, co? mu pomohlo stát se .NET programátorem. Od té doby pokra?uje v nep?etr?itém vzdělávání, věnuje se jak frontend developmentu, tak i jinym programovacím jazyk?m. Sám sebe pova?uje za závislého na hudbě a pokud by dostal ?anci, pravděpodobně by se namísto programátorem stal muzikantem - prozatím je ale ??astny s hraním na bicí ka?dou neděli.

cz

Sergio Fidalgo

Sergio Fidalgo

Graphic Designer

Sergio pochází ze severního ?panělska. Po ukon?ení studií reklamy a grafického designu na Umělecké ?kole v Oviedu dále rozvíjel své profesní zku?enosti ve spolupráci s mnoha komunika?ními a marketingovymi agenturami po celé Evropě. Kromě marketingu a reklamy se zabyvá také webovym vyvojem a tvorbou hudby.

cz

Clarisa Ravasotti

Clarisa Ravasotti

Graphic Designer

Clarisa se p?estěhovala z argentinského města Rosario do ?eské republiky p?ed dvěma lety, aby hledala nové vyzvy a zku?enosti v Evropě. Osobně i profesionálně. Má více ne? 10 let zku?eností v oblasti grafického designu nap?í? mnoha agenturami i s vlastním studiem v Argentině. Vět?inu své kariéry strávila prací na integrální komunikaci pro r?zné podniky s nejsilněj?ími dovednostmi v oblasti brandingu a redakce.

Long Nguyen

Long Nguyen

PPC / Social Media specialist

Long pochází z Vietnamu, ale vyrostl v ?eské republice. Nedávno objevil svou vá?eň pro digitální marketing, díky které roste a sna?í se klient?m p?inést ten nejlep?í vysledek. Pracuje na specializaci v oblasti PPC a sociálních médií.

cz

Líbí se Vám co vidíte?
Kontaktujte nás úvodní konzultace zdarma

Website Maintenance

We are currently processing to some maintenance on the website for few of hours. Therefore, it's possible that some functionalities do not work properly.

西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看