Video

Video jako marketingovy a brandingovy nástroj

Video je budoucností (te?!) content marketingu. Je p?irozené poutavé a v době p?etí?ení informacemi je d?le?ité nabídnout obsah, ktery je lehce stravitelny. Video také buduje d?věru a p?sobí více osobně ne? text a fotografie. Pokud je?tě nemáte video marketing strategii pro va?e webové stránky a sociální sítě, p?icházíte o velkou p?íle?itost oslovit a zapojit své publikum.

A? u? pou?ijete video k vysvětlení, jak funguje vá? produkt, p?edstavení va?i spole?nost nebo tymu anebo k vyprávění va?eho p?íběhu, odezva bude v?dy mnohem vět?í ne? u text? a fotografií.

Video production

Video produkce

Video post-production

Video postprodukce

Motion graphics

Animace a motion graphics

Drone shooting

Nata?ení drony

3D graphics

3D grafika

V Evocreative rozumíme vzr?stající d?le?itosti videa jako brandingového a marketingového nástroje a v?dy na?im klient?m poskytujeme rady ohledně obsahu, formy a délky videa a také metod jeho propagace, v závislosti na trhu klienta a zamy?lenému pou?ití videa.

Vyhody pou?ití videa

  • P?idání videa do marketingovych email? m??e zvy?it míru prokliku a? o 200-300%.
  • Vlo?ení videí na hlavní stránku m??e zvy?it míru odezvy o 80%.
  • 90% zákazník? uvádí, ?e videa o produktech jim pomáhají p?i rozhodování o nákupu.
  • Podle Youtube stoupá odběr mobilních videí o 100% ka?dy rok.
  • Pro 64% zákazník? je pravděpodobněj?í, ?e si koupí produkt online poté, co o něm shlédli video.
  • 87% online marketers v sou?asné době vyu?ívá video obsah ve svych online marketingovych strategiích.
  • T?etina ?asu, kterou lidé stráví online je věnována sledování videí.
  • Více sdílení – video na sociálních sítích generuje o 100% více sdílení ne? text nebo fotografie.
  • Spole?nosti, které pou?ívají video mají v pr?měru o 41% vy??í náv?těvnost webu z vyhledávání ne? ty, které video nemají.

Líbí se Vám co vidíte?
Kontaktujte nás úvodní konzultace zdarma

Website Maintenance

We are currently processing to some maintenance on the website for few of hours. Therefore, it's possible that some functionalities do not work properly.

西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看