Zásady ochrany osobních údaj?

Kdo jsme

Jsme digitální agentura sídlící v Praze, poskytující kompletní servis v oblasti brandingu, tvorby webovych stránek, videa a online marketingu.

-----------Jaké osobní údaje uchováváme a pro?

Kontaktní formulá?e

Pokud jste nás kontaktovali skrze ná? kontaktní formulá?, obdr?íme va?e kontaktní údaje emailem a pou?ijeme je pouze proto, abychom vás kontaktovali zpět. Tyto údaje nebudeme sdílet, uchovávat ani je nijak dále vyu?ívat.

Dotazníky

Pokud vyplníte jeden z na?ich dotazník?, va?e odpovědi pou?ijeme k porozumění va?ich pot?eb a cíl? a za ú?elem p?ípravy nabídky. Spolu s odpově?mi obdr?íme také va?e kontaktní údaje, které pou?ijeme pouze ke kontaktování vás zpět. Tyto odpovědi a va?e osobní údaje nebudeme sdílet, uchovávat ani je nijak dále vyu?ívat.

Cookies

Ná? web pou?ívá cookies s anynomními daty za ú?elem zlep?ení u?ivatelského zá?itku. Cookies nejsou uchovávány v ?ádné online databázi.

Vlo?eny obsah z jinych webovych stránek

?lánky na na?em webu mohou obsahovat vlo?eny obsah (nap?.: videa, obrázky, ?lánky, atd.). Vlo?eny obsah z jinych stránek se chová tak, jakoby náv?těvník nav?tívil onu stránku. Tyto weby mohou o vás mohou shroma??ovat data, pou?ívat cookies, obsahovat vlo?ené dal?í sledování t?etích stran a pokud zde máte ú?et a jste k němu p?ihlá?en, tak také monitorovat va?i interakci s vlo?enym obsahem.

Analytika

Informace shromá?děné skrze Google analytics pou?íváme ke zji?tění míry náv?těvnosti na?eho webu a ke zji?tění které stránky jsou nejvíce nav?těvované, které mají nejdel?í dobu náv?těvy a odkud u?ivatelé p?ichází. Tyto informace nesdílíme s nikym mimo ná? team.

S kym údaje sdílíme

Pokud jste ná? klient nebo dodavatel, máme va?e kontaktní informace a také informace o va?í spole?nosti, které jste s námi sdíleli. Ty pou?íváme v project managmentu a k ú?el?m ú?etnictví. Tyto informace sdílíme pouze s na?í ú?etní spole?ností. Jinak tyto informace nesdílíme ani jinak nevyu?íváme.

Jaká práva máte ke svym údaj?m

M??ete nás po?ádat o dokument obsahující osobní data, která o vás máme, v?etně dat, které jste nám sami poskytli. M??ete také po?ádat o smazání ve?kerych dat, která o vás shroma??ujeme. Toto se netyká údaj?, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpe?nostních d?vod?.

Líbí se Vám co vidíte?
Kontaktujte nás úvodní konzultace zdarma

Website Maintenance

We are currently processing to some maintenance on the website for few of hours. Therefore, it's possible that some functionalities do not work properly.

西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看