<%if request("act")="ok" then%> <% name=request.Form("name") Response.Cookies("ciduppname")=name zhanshi=request("zhanshi") Response.Cookies("ciduppzhanshi")=zhanshi jg=request("jg") y=request("y") m=request("m") d=request("d") mins=request("min") h=request("h") birthyear=request("birthyear") Response.Cookies("ciduppyear")=birthyear sex=request("sex") Response.Cookies("ciduppsex")=sex phn=request("pai") gsarrage=request("guishen") scpf=request("scpf") df=request("df") zhouye=request("zhouye") Pf=request("pf") Nyangli=y&"年"&m&"月"&d&"日"&h&"時"&mins&"分" sex=request("sex") if birthyear>y then response.Write("輸入有誤,返回重新開始") response.end end if %> <%'年命 dys=(birthyear-1924)mod 12 dys=(dys+12) mod 12 tys=(birthyear-1924)mod 10 tys=(tys+10)mod 10 ygzs=tg(tys)&dz(dys) call xunkong(ygzs,yxks,yxss) 'response.write yxss suishu=y-birthyear+1 if sex then hntg=(2+suishu-1) mod 10 hndz=(dzorder(yxss)+suishu)mod 12 else hntg=(9+suishu-1) mod 10 hndz=(dzorder(yxss)-4+suishu)mod 12 end if hangn=tg(hntg)&dz(hndz) 'response.write hangn&suishu %> <%dates=y&"-"&m&"-"&d Ytime=dates&" "&h&":"&m&":00" if not isdate(dates) then response.write dates&"不是一個合法的日期" response.end end if 'response.write ytime call sizhu(y,m,d,h,mins,ygz,mgz,dgz,tgz) call form_load(ytime,ntime,cyue,cri,cyear) call makejq(ytime,prejq,nextjq) call xunkong(ygz,yxk,yxs) call xunkong(mgz,mxk,mxs) call xunkong(dgz,dxk,dxs) call xunkong(hgz,hxk,hxs) nJQ=RIGHT(NEXTjQ,2) %> <% '月將 select case njq case "雨水","驚蟄" yuej="亥" case "春分","清明" yuej="戌" case "谷雨","立夏" yuej="酉" case "小滿","芒種" yuej="申" case "夏至","小暑" yuej="未" case "大暑","立秋" yuej="午" case "處暑","白露" yuej="巳" case "秋分","寒露" yuej="辰" case "霜降","立冬" yuej="卯" case "小雪","大雪" yuej="寅" case "冬至","小寒" yuej="丑" case "大寒","立春" yuej="子" end select '月將 %> <%dim tianpan(11) yjorder=Dzorder(yuej) szorder=Dzorder(tgz) xd=yjorder-szorder szindex=(1-szorder+12)mod 12 szindex=(szindex+yjorder-1)mod 12 for i=0 to 11 iindex =(szindex+12+i-1) mod 12 tianpan(i)=dz(iindex) next shizhi=right(tgz,1) %> <%'四課 select case left(dgz,1) case "甲" Jk="寅" case "乙" Jk="辰" case "丙","戊" Jk="巳" case "丁","己" Jk="未" case "庚" Jk="申" case "辛" Jk="戌" case "壬" Jk="亥" case "癸" Jk="丑" end select jk1index=dzorder(jk) mod 12 jk3index=dzorder(dgz) mod 12 Jk1=tianpan(jk1index) jk2index=dzorder(jk1)mod 12 jk2=tianpan(jk2index) jk3=tianpan(jk3index) jk4index=dzorder(jk3)mod 12 jk4=tianpan(jk4index) %> <% '貴神 szorders=dzorder(tgz) if zhouye=2 then if szorders>=4 and szorders<10 then zhouye=1 else zhouye=0 end if end if '默認的晝夜選擇 'response.Write(szorders) dim guishens(11) if gsarrage then select case left(dgz,1) case "甲","戊","庚" if zhouye then startGs="丑" else startGs="未" end if case "乙","己" if zhouye then startGs="子" else startGs="申" end if'寅申鄉 case "丙","丁" if zhouye then startGs="亥" else startGs="酉" end if'"巳"酉 case "壬","癸" if zhouye then startGs="巳" else startGs="亥" end if'巳亥 case "辛" if zhouye then startGs="午" else startGs="寅" end if'午虎 end select else select case left(dgz,1) case "甲" if zhouye then startGs="未" else startGs="丑" end if case "戊","庚" if zhouye then startGs="丑" else startGs="未" end if case "乙" if zhouye then startGs="申" else startGs="子" end if'寅申鄉 case "己" if zhouye then startGs="子" else startGs="申" end if'寅申鄉 case "丙" if zhouye then startGs="酉" else startGs="亥" end if'"巳"酉 case "丁" if zhouye then startGs="亥" else startGs="酉" end if'"巳"酉 case "壬" if zhouye then startGs="卯" else startGs="巳" end if'巳亥 case "癸" if zhouye then startGs="巳" else startGs="卯" end if'巳亥 case "辛" if zhouye then startGs="寅" else startGs="午" end if'午虎 end select end if for i=0 to 11 '找出在天盤的編號 if tianpan(i)=startGs then exit for end if next 'response.Write(startGs&i) '確定順序 if i>=0 and i<=5 then orders=1 else orders=0 end if if orders then for j=0 to 11 select case j case 0,4,9 guishens((i+j)mod 12)=left(guishen(j),1) case 1,2,3,5,6,7,8,10,11 guishens((i+j)mod 12)=right(guishen(j),1) end select next else for j=0 to 11 select case j case 0,4,9 guishens((i-j+12)mod 12)=left(guishen(j),1) case 1,2,3,5,6,7,8,10,11 guishens((i-j+12)mod 12)=right(guishen(j),1) end select next end if %> <%'四課貴神 'response.write jk1index gs1=guishens(jk1index) gs2=guishens(jk2index) gs3=guishens(jk3index) gs4=guishens(jk4index) %> <%'三傳 'response.write dgz schang=(tgorder(dgz)-1)*6+round(dzorder(dgz)/2) 'response.write (round(3/2)) 'response.write schang 'response.end scorder=(szorder-yjorder+13)mod 12 if scorder=0 then scorder=12 end if set fo=server.createobject("scripting.filesystemobject") path=server.mappath("temp\sanchuan.txt") set fn=fo.opentextfile(path) for i=1 to schang-1 fn.skipline next str=fn.readline 'response.Write("dd"&scorder&"
"&schang&"
") 'response.Write(str) ScStr=split(str,",") sanchuan=trim(ScStr(scorder)) chuan1=mid(sanchuan,2,1) chuan2=mid(sanchuan,3,1) chuan3=mid(sanchuan,4,1) 'response.Write(sanchuan) for i= 0 to 11 if tianpan(i)=chuan1 then chuan1index=i end if if tianpan(i)=chuan2 then chuan2index=i end if if tianpan(i)=chuan3 then chuan3index=i end if next scgs1=guishens(chuan1index) scgs2=guishens(chuan2index) scgs3=guishens(chuan3index) %> <%'三傳天干,和起時辰法相同 C1tgIndex=dzorder(chuan1)-1 C2tgindex=dzorder(chuan2)-1 C3tgindex=dzorder(chuan3)-1 'response.Write(c1tgindex&c2tgindex) riganorder=tgorder(dgz)-1 if riganorder>4 then ryindex=(riganorder-4)*2-2 else ryindex=(riganorder+1)*2-2 end if if scpf then '時旬遁干【排法 c1tgindexl=(c1tgindex+ryindex)mod 10 c2tgindexl=(c2tgindex+ryindex)mod 10 c3tgindexl=(c3tgindex+ryindex)mod 10 tg1=tg(c1tgindexl) tg2=tg(c2tgindexl) tg3=tg(c3tgindexl) else '日旬遁干 'response.write dxs rtgindex=tgorder(dxs)-1 rdzindex=dzorder(dxs)-1 c1tgindex=(c1tgindex-rdzindex+12)mod 12 c2tgindex=(c2tgindex-rdzindex+12)mod 12 c3tgindex=(c3tgindex-rdzindex+12)mod 12 if c1tgindex<10 then tg1=tg(c1tgindex) else tg1="  " end if if c2tgindex<10 then tg2=tg(c2tgindex) else tg2="  " end if if c3tgindex<10 then tg3=tg(c3tgindex) else tg3="  " end if end if %> <%'六親 rtgorder=tgorder(dgz) rtg=round((rtgorder)/2+0.01) 'response.write round(rtg) 'response.write rtg&rtgorder 'response.write rtg 'response.write rtgorder select case chuan1 case "寅","卯" b1=1 case "巳","午" b1=2 case "辰","戌","丑","未" b1=3 case "申","酉" b1=4 case "亥","子" b1=5 end select select case chuan2 case "寅","卯" b2=1 case "巳","午" b2=2 case "辰","戌","丑","未" b2=3 case "申","酉" b2=4 case "亥","子" b2=5 end select select case chuan3 case "寅","卯" b3=1 case "巳","午" b3=2 case "辰","戌","丑","未" b3=3 case "申","酉" b3=4 case "亥","子" b3=5 end select 'response.write rtg LqIndex1=(rtg-b1+5)mod 5 LqIndex2=(rtg-b2+5)mod 5 LqIndex3=(rtg-b3+5)mod 5 LQ1=LIUQIN(LqIndex1) LQ2=LIUQIN(LqIndex2) LQ3=LIUQIN(LqIndex3) %> <%if phn=1 then%> <%end if%>
六壬排盤結果
姓名:<%=request("name")%> 出生年:<%=request("birthyear")%> 性別: <% if request("sex")=1 then response.Write("男") else response.Write("女") end if %> 占事:<%=zhanshi%>
公歷:<%=NYANGLI%> 農歷:<%=ntime%>
節氣:<%=nextjq%>
干支:<%=ygz%>  <%=mgz%>  <%=dgz%>  <%=tgz%> 月將:<%=yuej%>將
旬空: <% response.write yxk %>  <%=mxk%>  <%=dxk%>  <%=hxk%>
年命:<%=ygzs%>
行年:<%=hangn%>
  <%=guishens(6)%> <%=guishens(7)%> <%=guishens(8)%> <%=guishens(9)%>  
  <%=tianpan(6)%> <%=tianpan(7)%> <%=tianpan(8)%> <%=tianpan(9)%>  
<%=guishens(5)%> <%=tianpan(5)%>        <%=tianpan(10)%> <%=guishens(10)%>
<%=guishens(4)%> <%=tianpan(4)%>        <%=tianpan(11)%> <%=guishens(11)%>
  <%=tianpan(3)%> <%=tianpan(2)%> <%=tianpan(1)%> <%=tianpan(0)%>  
  <%=guishens(3)%> <%=guishens(2)%> <%=guishens(1)%> <%=guishens(0)%>  
  <%=gs4%>   <%=gs3%>   <%=gs2%>   <%=gs1%>
  <%=jk4%>   <%=jk3%>   <%=jk2%>   <%=jk1%>
  <%=jk3%>   <%=right(dgz,1)%>   <%=jk1%>   <%=left(dgz,1)%>
<%=lq1%>   <%=tg1%>   <%=chuan1%>   <%=scgs1%>
<%=lq2%>   <%=tg2%>   <%=chuan2%>   <%=scgs2%>
<%=lq3%>   <%=tg3%>   <%=chuan3%>   <%=scgs3%>
<%else%>
六壬實用工具系統
姓名: 出生時間: 性別: 占事:
公歷時間: 分   排行年
   
貴人運行: 自動 時旬遁干 日旬遁干
<%end if%>
說明
六壬是用陰陽五行占卜吉兇的一種術數。六壬與遁甲、太乙合稱三式。五行以水為首,十天干中,壬、癸分別為陽水、陰水。舍陰取陽,六十甲子中壬有六個(壬申、壬午、壬辰、壬寅、壬子、壬戌),稱為六壬。六壬有六十四課,以刻有干支的天盤、地盤相疊,轉動天盤后得出所值的干支及時辰,判明吉兇。

六壬術起源很早,漢代《吳越春秋》、《越絕書》已有記載,《隋書·經籍志》載有《六壬式經雜古》《六壬釋兆》。唐《王建詩·貧居》云:“近來身不健,時就六壬古。”說明在唐代時已經很流行六壬術。

《四庫未收書提要》載錄了宋代祝泌的《六壬大古》,并介紹云:“是編《宋志》不著錄,鄭樵《通志略》所列六壬,多至八十二家。焦宏《經籍志》凡八十九家,錢遵王《述古堂書目》凡一十八家,皆無是冊,蓋佚已久矣。此從宋刻本依樣影抄,卷首有泌邊書序及六壬起例。案泌云六壬立名,古今不宣其旨,惟《周禮·哲蔟氏》掌覆夭鳥之巢以方書十日、十二辰、十二月、十二歲、二十八星之號,即壬盤之體,三代之壬書,惟此一證,與術家以五行始于水,水生于一,成于六之說異。”

明代無名氏撰《六壬大全》,此書總匯六壬術諸家遺文,頗為詳細,在社會上很有影響。

六壬術是易之支派,用于卜占,程序復雜,荒誕無稽,已經被歷史所淘汰。
六壬是我國古典數術之一,與奇門、太乙并稱為三式,因土為萬物之母,水為萬物之源,五行以水為一,且六十花甲子中六個壬故稱為六壬。

  其法以月將加時辰,立四課,排三傳,觀陰陽,辯生克,以決吉兇成敗。

  六壬以占卜人事著稱,其法由來已久,具體年代,已無法確定,到了東漢已經盛行,由此已知定是始于漢代以前。

  到了北宋,宋仁宗還親為楊維德編撰的《景偌六壬神定經》作序。說明宋代時已經得到了社會各階層的喜愛。這時的相關六壬書籍有徐次賓的《口鑒》,宋元改朝換代之際祝泌所著的《六壬大占》和《壬易會元》等書。

  明代是中國數術蓬勃發展的時期,六壬類書籍更是層出不窮,其中以袁祥著,郭御青校刊的《六壬大全》、陳公獻的《大六壬指南》、尹希吉的《六壬捷錄》較為有名。

  清代六壬專著更多,主要有徐端華的《六壬直指》等.

  民國是文人研究數術成為時髦,這時的六壬類著作主要有韋千里的《千里秘笈》、袁樹珊所著《大六壬探源》和徐養浩所著《大六壬金鉸剪》等。

  建國后由于歷史原因,傳統數術的研究一度中斷。

  改革開放以來,易學的春天再度來臨,六壬作為一門傳統學術,由于起點高,學習難度大,所以對六壬有較高造詣的的學者和能為之一讀的六壬類專著卻鮮為一見。

  近代著作雖然有馮化成的《移神換將》、《六爻神探》,趙向陽的《推盤布局》,皆不如仙鶴居士的《實用六壬預測學》通俗易學,徐偉剛所著《袖里乾坤》闡微發隱,李峰注解的《御定六壬直指》可為一讀。
骚虎高清视频影院